Одлуки/ акти од седница бр. 14 од 10.03.2014

Одлука за усвојување програма за работа на Агенцијата за 2014 година:

 

pdfОдлука за усвојување програма за работа на Агенцијата за 2014 година

 

Одлука за одобрение за промена на сопственичката структура:

 

pdfОдлука за одобрение за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифуџно друштво РАДИО – МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар

pdfОдлука за одобрение за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифуџно друштво РАДИО ЛА КОСТА Виница

pdfОдлука за одобрение за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифуџно друштво ТВ МТМ Скопје

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 14 на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 8 на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНТ КОМ ДОО Тетово

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 16 на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНТ КОМ ДОО Тетово

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 22 на Друштво за производство, трговија угостителство сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 18 на Друштво за производство, трговија угостителство собраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ГОстивар

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 57 на Македонски телеком АД – Скопје

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр. 5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с. Истибања Виница

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр. 8 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – Л-НЕТ ДОО с. Лабуниште Струга

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 4 на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево

 pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет на бр. 8 ТРД – операто на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г_КТВ ДООЕЛ Струга

 pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 8 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга

 

Годишен извештај за извршени контроли од страна на офицерите за заштита на лични податоци во СРД:

pdfГодишен извештај за извршени контроли од страна на офицерите за заштита на лични податоци во Советот за радиодифузија на Република Македонија во 2013 година

 

Одлука за одобрување средства за интернет дистрибутивнот систем на Централен регистар:

pdfОдлука за одобрување средства за интернет дистрибутивнот систем на Централен регистар

 Accessibility

Accessibility