Одлуки/ акти од седница бр. 15 од 17.03.2014

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 2 на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ Делчево с.Звегор

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 3 на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ Делчево с.Звегор

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 61 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 2 на ТРД-оператор на кабелска мрежа ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола

 pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.8 на РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.29 на РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 1 на ТРД-оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 2 на ТРД-оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 1 на ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 4 на ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш

 

Решение за исклучување на реемитување на програмски сервис:

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси кај ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси кај ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар

 pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси кај ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар – дигитален

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси кај ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово

 

Решение за преземање мерка против оператор на јавна електронска комуникациска мрежа:

pdfРешение за преземање на мерка против ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар

pdfРешение за преземање на мерка против ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар – дигитален

 

pdfРешение за исклучување на реемитување на програмски сервиси на ТРД-оператор на јавна електронска комуникациска мрежа ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

pdfРешение за формирање на Комисија која ќе изврши издвојување на архивскиот материјал од документираниот материјал за 2013-та годинаAccessibility

Accessibility