Одлуки/ акти од седница бр. 18 од 27.03.2014

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 62 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 63 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 29 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 31 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 28 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 29 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 58 на Македонски Телеком АД – Скопје

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 11 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 9 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци

pdfПотврда за регистрирање дигитален програмски пакет бр. 30 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и КавадарциAccessibility

Accessibility