Одлуки / акти од седница бр. 23 од 11.04.2014

 Потврди за регистрирање на програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 12 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

 pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.3 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 59 на Македонски Телеком АД – Скопје

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 4 на Друштво, трговија и услужни активности КТВ ПЕШНА ДООЕЛ Македонски Брод

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ДТУ КОМБО 2003 Куманово

 pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 1 на Друштвото за телекомуникации и софтвер- кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 1 на Друштвото за телекомуникаци и софтвер кабелски оператор КАБЕЛ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ ДОО Струмица

 pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ ДОО Гостивар

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 10 на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ БИтола.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 5 на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ БИтола.

 

Извештај од програмски надзор:

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Алсат – М Скопје ДОО Скопје

 

Одлука за одобрување финансиски средства:

pdfОдлука за одобрување финансиски средства за  обуки за јавни набавкиAccessibility

Accessibility