Одлуки / акти од седницa бр.2 од 20.01.2014

Стратешки план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година:

 

pdfСтратешки план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година и на Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година

 

Одлуки:

pdfОдлука за усвојување на Ребалансот на Финанскискиот план на АВМУ за 2014 година

 

pdfОдлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки (Пречистен текст) на АВМУ за 2014 година

 

pdfСтратешки план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година:

 

pdfСтратешки план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година и на Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година

 

Одлуки:

pdfОдлука за усвојување на Ребалансот на Финанскискиот план на АВМУ за 2014 година

 

pdfОдлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки (Пречистен текст) на АВМУ за 2014 година

 

pdfОдлука за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка, за предметот – услуги: Миење на службените возила

 

pdfОдлука да се уплатат средства за пристигнатото парично побарување на доверител Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, застапуван преку адвокат Борис Јантински од Скопје

 

pdfОдлука за спроведување постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуги: Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

 

 Потврди за регистрирање програмски пакети:

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.4 на БТВ – НЕТ Битола

 

pdfПотврда за регистриран дигитален програмски пакет бр.20 на Канал 16 Ресен

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.23 на Канал 16 Ресен

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.7 на КРАТЕЛ САТ Виница

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.50 на Македонски Телеком АД – Скопје

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.51 на Македонски Телеком АД – Скопје

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.52 на Македонски Телеком АД – Скопје

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.25 на РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци

 

pdf.jpg” height=”86″ width=”86″ />Одлука за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка, за предметот – услуги: Миење на службените возила

 

pdfОдлука да се уплатат средства за пристигнатото парично побарување на доверител Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, застапуван преку адвокат Борис Јантински од Скопје

 

pdfОдлука за спроведување постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуги: Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

 

 Потврди за регистрирање програмски пакети:

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.4 на БТВ – НЕТ Битола

 

pdfПотврда за регистриран дигитален програмски пакет бр.20 на Канал 16 Ресен

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.23 на Канал 16 Ресен

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.7 на КРАТЕЛ САТ Виница

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.50 на Македонски Телеком АД – Скопје

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.51 на Македонски Телеком АД – Скопје

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.52 на Македонски Телеком АД – Скопје

 

pdfПотврда за регистриран програмски пакет бр.25 на РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци

 Accessibility

Accessibility