Одлуки / акти од сендица бр. 26 од 24.04.2014

Записник од стручен надрзор:

pdfЗаписник од стручен надзор

 

Извештаи од програмски надзор на радиодифузерите:

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на ТРД Телевизија Кобра ДОО Радовиш.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД Алсат – М ДОО Скопје.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на Трговското друштво за радио – дифузна дејност ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на ТРД Канал 5 ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на Радиодифузно трговско друштво Телевизија Сонце ДООЕЛ, Прилеп

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на ТРД ТВ Канал 3 ДОО Дебар.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ ДОО Валандово.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на ТРД Телевизија МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје.

pdfИзвештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмта на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци.

 

Писмен извештај за извршен административен надзор:

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – ТВ НОВА ДООЕЛ Куманово.

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – РАДИО БЕСА ДООЕЛ Долнени.

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга.

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – Сите радиодифузри.

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз – извоз Струга.

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – ТВ АРТ ДООЕЛ Тетово.

 

Потврди за регистрирање на програмски пакети:

 

 pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 29 на Друштвото за телекомуникациски инжиниеринг, софтуер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕН ДООЕЛ Скопје за град Тетово.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 4 на ТРД – Оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 16 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ДОО ИНФЕЛ КТВ Охрид.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 4 на Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ – ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 5 на Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ – ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово.

 

Решение за преземање мерка:

 pdfРешение за преземање мерка против Трговското радиодифузно друштво “ЕНЕРГУ РАДИО” ДООЕЛ Увоз-извоз Струга

pdfРешение за преземање мерка против Трговското радиодифузно друштво “НОВА” ДООЕЛ Куманово

pdfРешение за преземање мерка против Трговското радиодифуѕно друштво ” РАДИО БЕСА” ДООЕЛ Долнени

pdfРешение за преземање мерка против Тговското радиодифузно друштво “РТВ Дрини” ДООЕЛ Струга

pdfРешемие за преземање мерка  против Трговското радиодифузно друштво “ТВ АРТ” ДООЕЛ Тетово

 

 Accessibility

Accessibility