Lejet e hequra

image_pdfimage_print

Vendime për heqjen e lejes për emetim të radios si dhe Aktvendimet për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve

VENDIMET PËR HEQJEN E LEJES PËR EMETIM TË RADIOS

2020

Vendim për marjen e lejes për emetim të radios Shoqërisë tregtare për radiodifuzion Zoran Zdravkoviq MH-Radio Ohrid

Vendim për marrjen e lejes për emetim të radios Shoqëria tregte e aiotelvizionit RTV Din Strug

Vendim për marrjen e lejes për emetim të radios Shoqëria tregtare e radiodifuzionit Radio Bravo Kumanovë. 

Viti 2018 

 Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO SLLOBODNA MAKEDONIJA SHPKNJP Shkup 

 Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO MERLIN SHPKNJP Dibër

Viti 2017

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO PEHÇEVO Vanço SHPKNJP Pehçevë

Viti 2016

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO OHRI SHPK Ohër

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR Radio Merlin SHPKNJP Dibër

Viti 2014

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për veprimtari radiodifuzive të SHTR ENERGU RADIO import-eksport Strugë

 

AKTVENDIMET PËR FSHIRJE NGA REGJISTRI I RADIODIFUZERËVE

Viti 2017

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR RADIO PEHÇEVO Vanço SHPKNJP Pehçevë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR për prodhim dhe emetim EMI – Xhevdet SHPKNJP f. Zhirovnicë Rostushë

Viti 2016

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqërisë së radiodifuzionit DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR Radio Merlin SHPKNJP Dibër

Viti 2014

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR PRODUKCIJA – LGN eksport-import SHPK Negotinë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR RADIO MORIS PLUS SHPKNJP Makedonski Brod

 Accessibility

Accessibility