Lejet e hequra

Vendime për heqjen e lejes për emetim të radios si dhe Aktvendimet për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve

VENDIMET PËR HEQJEN E LEJES PËR EMETIM TË RADIOS

2024

VENDIM për heqjen e lejes për transmetim në radio të Shoqërisë Tregtare për Radiodifuzion “RADIO USKANA – PLUS” eksport-import ShPKNjP, Kërçovë

VENDIM për marrjen e lejes për transmetim në radio të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup

VENDIM për marrjen e lejes për transmetim në radio të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive RADIO ALEKSANDAR MAKEDONSKI Ilija Tanevski Kërçovë SHPKNJP

2023

Vendim për heqjen e lejes për transmetim në radio Institucionit të arsimit të lartë privat Universiteti i Shkupit – Shkup, Institucion radiodifuziv jofitimprurës UNIVERZUM SHKUP

2022

Vendim për heqjen e lejes për radio transmetim të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive Ivanço Pashoski “RADIO LLAV” SHPKNJP, Ohër

Vendim për marrjen e lejes së radiotransmetim të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive KAPITOL FM SHPKNJP Shkup

2021

Vendim për heqjen e lejes së emetimit të radios të Shoqërisë tregtare radiodifuzive RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP

2018 

 Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO SLLOBODNA MAKEDONIJA SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO MERLIN SHPKNJP Dibër

2017

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO PEHÇEVO Vanço SHPKNJP Pehçevë

2016

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR RADIO OHRI SHPK Ohër

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për SHTR Radio Merlin SHPKNJP Dibër

2014

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios për veprimtari radiodifuzive të SHTR ENERGU RADIO import-eksport Strugë

 

AKTVENDIMET PËR FSHIRJE NGA REGJISTRI I RADIODIFUZERËVE

2024

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO USKANA – PLUS eksport-import SHPKNJP Kërçovë.

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO ALEKSANDAR MAKEDONSKI Ilija Tanevski Kërçovë SHPKNJP

Aktvenndim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive, RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO 5 ÇOKI SHPKNJP Prilep

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive për Radioaktivetet RADIO ZORA SHPKNJP Dellçevë

2023

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Institucioni i arsimit të lartë privat Universiteti i Shkupit – Shkup, Institucion radiodifuziv jofitimprurës UNIVERZUM SHKUP

2022

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive Ivanço Pashoski RADIO LAV SHPKNJP Ohër

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive KAPITOL FM SHPKNJP Shkup 

2021

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO AKTUEL Manastir SHPKNJP

2017

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR RADIO PEHÇEVO Vanço SHPKNJP Pehçevë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR për prodhim dhe emetim EMI – Xhevdet SHPKNJP f. Zhirovnicë Rostushë

2016

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqërisë së radiodifuzionit DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR Radio Merlin SHPKNJP Dibër

2014

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR PRODUKCIJA – LGN eksport-import SHPK Negotinë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të SHTR RADIO MORIS PLUS SHPKNJP Makedonski Brod

 Accessibility

Accessibility