Офицери за заштита на лични податоци

image_pdfimage_print

Информација:   Лице за контакт: Маја Дамевска, Раководител на Одделение за поддршка на работата на Советот на Агенцијата, во Секторот за поддршка на работата на директорот и на Советот

      е-адреса: m.damevska@avmu.mk

      тел: 02/3103 429

Информација:   Лице за контакт: Ивана Никиќ, Раководител на Одделение за eкономски-финансиски работи при Секторот за финансии и логистика

      е-адреса: i.nikic@avmu.mk
      тел: (02) 3103 443

Информација:   Лице за контакт: Сашо Петрушевски, Виш соработник за заштита на авторското право и сродните права во Одделение за заштита на авторските права, при Секторот за стратешко планирање и заштита на авторските права

      е-адреса: s.petrushevski@avmu.mk
      тел: (02) 3103 456

 

Подзаконски акти на АВМУ за заштита на лични податоци 

14.06.2022 – Методологија за спроведување на проценка на влијание на заштита на лични податоци (преземи во pdf)

14.06.2022 – Анализа на ризик (согласно Законот за заштита на личните податоци) (преземи во pdf)

Правилници:

19.10.2021г. – Правилник за начинот на правање на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци (преземи во pdf)

19.10.2021г. – Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

19.10.2021г. – Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

19.10.2021г. – Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

19.10.2021г. – Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

07.09.2021 – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

Политика:

08.10.2021 – Политика за воспоставување на систем за заштита на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

Упатства:

19.10.2021 – Упатство за начинот на водење евиденција за овластените лица кои имаат авторизиран пристап до документите и информацискиот систем и постапки за идентификација и проверка на авторизиран пристап – (преземи во pdf)

10.11.2021 – Упатство за примена на безбедносното правило за „чист екран“ и “чисто биро“ при обработка на лични податоци (преземи во pdf.)

19.11.2014г. – Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

08.10.2021г. – Упатство за изменување на Упатството за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

 

 

 

 Accessibility

Accessibility