Офицери за заштита на лични податоци

Информација:   Лице за контакт: Маја Дамевска, Раководител на Одделение за поддршка на работата на Советот на Агенцијата, во Секторот за поддршка на работата на директорот и на Советот

      е-адреса: m.damevska@avmu.mk

      тел: 02/3103 429

Информација:   Лице за контакт: Ивана Никиќ, Виш соработник – Ликвидатор во Одделението за eкономски-финансиски работи при Секторот за финансии и логистика

      е-адреса: i.nikic@avmu.mk
      тел: (02) 3103 443

Информација:   Лице за контакт: Сашо Петрушевски, Виш соработник за заштита на авторското право и сродните права во Одделение за заштита на авторските права, при Секторот за стратешко планирање и заштита на авторските права

      е-адреса: s.petrushevski@avmu.mk
      тел: (02) 3103 456