Поништени постапки во 2020

Истражување – Анализа на родовите прашања и начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите, Оглас бр. 11053/2020 

Јавната набавка е достапна на линкот

ИКТ опремаотворена постапка (Дел 1 – персонална опрема), Оглас бр. 00271/2020

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility