Поништени постапки за јавни набавки во 2019 година

Набавка на ИКТ опрема, Оглас бр.13892/2019

Јавната набавка е достапна на линкот

Организација на денови на медиумска писменост, Оглас бр. 08386/2019

Јавната набавка е достапна на линкот

Одржување на системот за мониторирање на РА и ТВ севиси и надзор над ОЈЕКМ, Оглас бр. 06124/2019

Јавната набавка е достапна на линкот

Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација – Поедноставена отворена постапка, Оглас бр.07334/2019

Јавната набавка е достапна на линкот

Одржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење – Постапка со преговарање 

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Оглас бр. 

Јавната набавка може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility