Поништени постапки за јавни набавки во 2018 година

Одржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.27/2018 

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Набавка и монтирање на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службените возила, Оглас бр.26/2018

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Oдржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.24/2018, Постапка  со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.10.2018 година,  до 11:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Ситен потрошен информатички материјал, Оглас бр.17/2018, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.08.2018 година, до 11:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Набавка на ИКТ опрема, Оглас бр.05/2018, Отворена постапка  – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.11.2018 година,  до 10:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк Accessibility

Accessibility