Поништени постапки за јавни набавки во 2017 година

 

Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените во програмите на радиодифузерите, Оглас бр.19/2017, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.09.2017 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility