Поништени постапки за јавни набавки во 2016 година

 

Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа, Оглас бр.02/16, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.10.2016 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility