Поништени постапки за јавни набавки во 2015 година

Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа, Оглас бр.02/16, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.10.2015 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Службена облека и обувки за вработените лица во Агенцијата, Оглас бр.24/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.12.2015 година, четврток, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Монтирање и набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службенoтo возилo на Агенцијата, Оглас бр.29/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.11.2015 година, четврток, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

Анализа на родовите во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.28/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.10.2015 година, петок, (до 12:00 часот)

 Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 

Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката), за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.26/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.10.2015 година, петок, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility