Постапки во тек

Јавни набавки во тек: 

Оглас бр.10317/2024 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди е 28.06.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


 

Јавни набавки во тек за кои е завршен периодот за достава на документи: 

Оглас бр.09422/2024 – Одржување на веб сајтовите на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 07.06.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.07282/2024 – Одржување на хигиена во деловните простории на Агенција, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 07.05.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.08680/2024 – Ресертификација на стандардот ISO 9001:2015 систем за управување на квалитет – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 29.05.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.08392/2024 – Пијалаци за потребите на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 23.05.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.07590/2023 – Превентивно и адаптивно одржување на софтверот за системот за мониторирање на радио и тв сервиси и надзор на ОЈЕКМ, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 27.05.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 Accessibility

Accessibility