Procedura në vijim

Prokurimet publike në vazhdim për të cilat ka përfunduar periudha e dorëzimit të dokumenteve:

Shpallje nr.07590/2023 – Mirëmbajtje preventive dhe adaptive e sovtuerit për monitorimin e  serviseve të radiove dhe televizioneve dhe ORKEP, – data e paraparë si përfundimtare për dorëzimin e oferateve, është 27.05.2024, në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Furnizime publike në vazhdim për të cilava u ka përfunduar periudha e dorëzimit të dokumentave: 

Shpallje nr.07282/2024 – Mirëmbajtje e higjienës në hapësirat e punës së Agjencisë, – ata e paraparë si përfundimtare për dorëzimin e oferateve, është  07.05.2024, në 10:00 ora.

Furnizimi publik është qasur në linukAccessibility

Accessibility