1

Постапки во тек

Постапки во тек: 

Оглас бр.04877/2023 – Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 04.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Постапки за јавни набавки кои се во тек, а за кои е поминат периодот за достава на понуди:

Оглас бр.02206/2023 – Виртуелизација и соодветна опрема, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 17.03.2023 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.01438/2023 – Авионски билети, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 21.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр.01736/2023 – Услуга од приватна агенција за вработување , – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 13.03.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот