Постапки во тек

Јавни набавки во тек: /

 


Јавни набавки во тек за кои е завршен периодот за достава на документи: 

Оглас бр.03856/2024 – Систематски прегледи, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 13.03.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 


 

Оглас бр.02160/2023 –Одржување на противпожарна СПРИНКЛЕР инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и одржување на ПП апарати, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 27.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.00392/2024 – ИКТ опрема, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 16.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


 

Оглас бр.00317/2023 – Софтер – систем за електронски регистар на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и даватели на услуги, платформа за споделување видеа – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 29.01.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 Accessibility

Accessibility