1

Програма, планови и извештаи за работа за 2022 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2022 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2022 година  22.12.2021

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2022 година – 28.01.2022

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2022 година  10.02.2022

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2022 година  31.03.2022

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2022 година  09.05.2022

pdfФинансиски план на Агенцијата за 2022 година  01.07.2022

pdfФинансиски план на Агенцијата за 2022 година 16.09.2022

pdfФинансиски план на Агенцијата за 2022 година 29.09.2022

 

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2022 година 

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2022 година

Годишен план за јавни набавки

pdfГодишен план за јавни набавки за 2022 година 

pdf Годишен план за спречување на корупција (ГПСК) на Агенцијата за 2022 година

pdf Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година

pdfПроцедура за уредување на постапката за лобирање во Агенцијата за аудио и аудиовиуелни медиумски усклуги 

pdfПроцедура за пријавување обиди за притисок при надзорот и изрекување мерки