Седница бр. 02 од 20.01.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 20.01.2014 (понеделник) со почеток во 14:00 часот


Агенцијата за аудио и удиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 20.01.2014 (понеделник) со почеток во 14:00 часот

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.01.2014 година.

2. Предлог за Ребаланс на Финансискиот план од 20.01.2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со објаснување.

3. Дополнување на Годишниот план за Јавни набавки во 2014 годинана Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Информација за потребата од измена на Стратешкиот план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година и на Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година.

5. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите.

6. Анализа на сите спроведени мерки, упатени укажувања и известувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2013 година.

7. Барање бр.11-09 од 13.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.50 на Македонски Телеком АД Скопје.

8. Барање бр.11-10 од 13.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.51 на Македонски Телеком АД Скопје.

9. Барање бр.11-11 од 15.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.20 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.

10. Барање бр.11-12 од 15.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Крател Сат Виница.

11. Барање бр.11-13 од 15.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.25 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.

12. Барање бр.11-14 од 15.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.

13. Барање бр.11-15 од 16.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.52 на Македонски Телеком АД Скопје.

14. Барање бр.11-16 од 16.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола.

15. Предлог – Одлуки за поништување на постапки за јавна набавка.

16. Предлог – Oдлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

17. Разно.

 Accessibility

Accessibility