Седница бр.02 – 20.01.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја одржа на 20.01.2023 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 46-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 09.01.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.01.2022 година.
  3. Предлог за распишување на јавен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на определено време, со предлог -одлука и предлог – јавен оглас.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Виртуелизација и соодветна опрема.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility