Седница бр. 03 од 24.01.2014

Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 3-та седница за 24.01.2014 (петок) со почеток во 13:00 часот.


Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги ја закажувa 3- седница за 24.01.2014 (петок) со почеток во 13:00 часот.

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 02-та седница на Советот на Агенцијата за  аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.01.2014 година.

2. Предлог-одлука за поништување на постапката за доделување договор  за јавна набавка на: тонери за принтери и копир апарати.

3. Предлог за Ребаланс на Финансискиот план од 22.01.2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со објаснување.

4. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизулени услуги.

5. Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година.

6. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните домаќинства на обврзниците од: село Велмеј, село Брежани, село Горно Средоречие и село Мраморец – општина Дебарца, село Конопиште – општина Кавадарци, село Тајмиште – општина Кичево, и село Смилево, општина Демир Хисар, со Предлог – Одлуки.

7. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.

8. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.28 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

9. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип.

10. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.

11. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.

12. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово.

13. Барање бр.11-18 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.29 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.

14. Барање бр.11-19 од 20.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.7 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија.

15. Доставување Договор од ЈП Градски паркинг – Скопје.

16. Предлог – одлука за доделување договор за јавна набавка за  потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.


17. Разно.Accessibility

Accessibility