Seanca nr. 3 me datë 24.01.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audio vizuele seancën nr. 3 do ta mbaje me datë 24.01.2014 (e premte) me fillim prej ora 13:00


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audio vizuele seancën nr. 3 do ta mbaje me datë 24.01.2014 (e premte) me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr 2 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 20.01.2014.

2. Propozim vendim për anulimin e procedurave për shpërndarjen e marrëveshje për furnizime publike për: toner për printerë dhe aparate për fotokopje.

3. Propozim për Rebalancin e Planit financiar më datë 22.01.2014 të Agjencisë për shërbime audio dhe audiovizuele, me sqarime.

4. Propozim për plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike për vitin 2014 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Raport nga ndjekjes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në pikëpamje të transparencës të pronënësisë në periudhën prej datës 01 qershor deri më 31 dhjetor 2013.

6. Informacion për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive të familjeve të banuara në vendbanimet e fsh. Velmej, fsh. Brezhani, fsh. Gorno Sredoreçie dhe fsh. Mramorec – komuna e Dibarces, fsh. Konopishte – Komuna e Kavadarcit, fsh. Tajmishte – Komuna e Kërçovës, fsh. Smilevo – Komuna e Demir Hisarit me propozim vendim.

7. Kërkesë nr. 11-17 me datë 20.01.2014 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 26 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

8. Kërkesë nr. 11-17 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 28 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit.

9. Kërkesë nr. 11-17 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 23 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shtipit.

10. Kërkesë nr. 11-17 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 25 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës.

11. Kërkesë nr. 11-17 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 27 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Prilepit.

12. Kërkesë nr. 11-17 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 26 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës.

13. Kërkesë nr. 11-18 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 29 të shoqërisë për telekomunikim inxjinieringu , softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit.

14. Kërkesë nr. 11-19 me datë 20.01.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 7 të Shoqërisë për telekomunikime PET NET Gjevgjeli.

15. Dorëzimi i Marëveshjes nga NP Pargingu i qytetit – Shkup.

16. Propozim – vendim për shpërndarjen e marrëveshjes për furnizime publike për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

17. Të ndryshme.

 

 Accessibility

Accessibility