Седница бр.03 – 27.01.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја одржа на 27.01.2023 година (петок) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.01.2023 година.
  2. Предлог за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата на ТВ Шутел од Скопје.
  3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на Јон Радио од Струга.
  4. Предлог – решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:   Ревизорски услуги.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Авионски билети.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Финансиско – осигурителни услуги.
  8. Предлог – одлуки за исплата на надоместок за смрт на член на семејство.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility