Седница бр. 07 од 07.02.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 7-та седница за 07.02.2014 (петок) со почеток во 10 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 7-та седница за 07.02.2014 (петок) со почеток во 10 часот

 

Д н е в е н р е д

 

1. Измена и дополнување на Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.

 2. Предлог-Извештај на Пописната комисија за извршениот попис на ос- новните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во мага-цинот, побарувањата и обврските на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2013 година, со предлог-одлуки.

3. Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на подготовка на 10-от состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика (12-13 март 2014).

 4. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните домаќинства на обврзниците од с.Тополница, општина Радовиш, со Предлог-Одлука.

 5. Информација во врска со Известувањето, од Операторот на дигитален терестријален мултиплекс, “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, за раскинување на Договорот за дигитално емитување на програмски сервис со ТРД АРТ Канал Струга, поради неисполнување на договорните обврски.

 6. Извештај од извршениот програмски надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи на ден 29.01.2014 година во Охрид.

 7. Барање бр.11-37 од 03.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.14 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид,

 8. Разно.Accessibility

Accessibility