Seanca nr. 7 me datë 07.02.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 7-të do ta mbaje me datë 07.02.2014 (e premte) me fillim prej ora 10:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 7-të do ta mbaje me datë 07.02.2014 (e premte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Ndryshimi dhe plotësimi i Metodologjisë për monitorimin e prezantimit mediatik të zgjedhjeve nëpërmjet serviseve programore të radiove dhe televizioneve gjatë kohës së fushatës zgjedhore.

2. Propozim raport në lidhje me Komisionin e regjistrimin për regjistrimin e bërë të mjeteve të reja, inventaret e vogla, materialet dhe pjesët rezervë në magacinin, kërkesat dhe obligimet e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2013, me propozim vendime.

3. Informacion nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në drejtim të parapregaditjeve të bledhjes së 10-të të nënkomitetit për intonacion, shoqëria informatike dhe politika sociale (12-13 mars 2014).

4. Informacion për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive familjet e banuara në f sh Topolnica, Komuna e Radovishit, me propozim vendim.

5.Informacion në lidhje me njoftimin nga operatori i multipleksit digjital tokësor, “ONE” shërbime telekomunikuese, Shkup, për ndërprerjen e marrëveshjes për emetim digjital të servisit programor të SHTR ART Kanal Strugë,, për shkak mos plotësimit to obligimeve në marrëveshje.

6. Raport nga mbikëqyrja në bazë të operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik më datë 29.01.2014

7. Kërkesë nr. 11-37 me datë 03.02.2014, për regjistrimin e pakove servisi programor nr. 14 të SHTR – operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër,

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility