Седница бр.07 – 23.02.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 07-та седница ја одржа на 23.02.2023 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.02.2023 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговскoто радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово за прекршување на членот 51 став 1 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот Сигнал Нет од Куманово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility