Seanca nr. 07 – 23.02.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 07-të e mbajti me datë 23.02.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 6-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 15.2.2023.
  2. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive ТV КАNAL FESTA SHPKNJP Kumanovë për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj operatorit Signall Net nga Kumanova për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility