Седница бр. 08 од 13.02.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 8-та седница за 13.02.2014 (четврток) со почеток во 10 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 8-та седница за 13.02.2014 (четврток) со почеток во 10 часот.

 

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 07-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.02.2014 година. 

2. Предлог-Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети.

3. Нацрт-пријава за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмски сервиси.

4. Предлог-Регистар на издавачи на медиуми.

5. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, од предлагач д-р Зоран Трајчевски.  

6. Извештај од вонредниот надзор на прилог во „Дневникот“ од 19 часот на 1 февруари 2014 на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ, Скопје.

7. Извештај од мониторингот на програмите на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (од 2 до 9 февруари 2014).

8. Извештај од извршениот програмски надзор врз работата на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа на 07.02.2014 година во Битола.

9. Барање бр.11-50 од 07.02.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси  бр.54  на Македонски Телеком АД Скопје.

10. Барање бр.11-51 од 11.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.58 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

11. Разно.
  Accessibility

Accessibility