Седница бр. 09 од 18.02.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 9-та седница за 18.02.2014 (Вторник) со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 9-та седница за 18.02.2014 (Вторник) со почеток во 11 часот.

 Д н е в е н р е д

 1. Усвојување на Записникот од 08-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.02.2014 година.

 2. Нацрт-извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.

3. Нацрт – Образец: Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1)

4. Нацрт – Пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање

5. Нацрт – Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

6. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, од предлагач д-р Зоран Трајчевски.

7. Барање бр.11-45 од 05.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа KТВ ПЕШНА Македонски Брод.

8. Барање бр.11-46 од 06.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга.

9. Барање бр.11-53 од 13.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.9 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

10. Барање бр.11-54 од 13.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.4 на ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид.

11. Барање 11-55 од 14.02.2014 година за регистрација на пакет програмски севиси бр. 3 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово,

12. Барање 11-56 од 14.02.2014 година за регистрација на пакет програмски севиси бр. 2 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково.

13. Барање бр.11-38 од 04.02.2014 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.9 на ТРД – оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци,

14. Барање бр.11-38 од 04.02.2014 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.7 на ТРД – оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци подружница Неготино

15. Барање бр.11-39 од 04.02.2014 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.6 на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и Неготино.

16. Разно.

 Accessibility

Accessibility