Seanca nr. 9 me datë 18.02.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 9-të do ta mbaje me datë 18.02.2014 (e martë) me fillim preј ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 9-të do ta mbaje me datë 18.02.2014 (e martë) me fillim preј ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 08 e Agjencisë e mbajtur me datë 13.02.2014.

2. Projektim raport nga puna e Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013.

3. Projektim formularë: Të dhëna për strukturën pronësore, redaktorët dhe punën ekonomike të radiodifuzerëve (formularë SEU/1)

4. Projektim paraqitja e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesave.

5. Projektim regjistrimi i dhënësve të shërbimeve audiovizuele sipas kërkesave.

6. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV ART Kanal Strugë, me propozues Zoran Trajçevski.

7. Kërkesë nr. 11-45 me datë 05.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – operatori i rrjetit kabllor KTV PESHNA Makedonski Brod.

8. Kërkesë nr. 11-46 me datë 06.02.2014, për regjistrimin e pakos programore nr. 6 të SHTR- operator i rrjetit kabllor KABEL – L- NET Strugë.

9. Kërkesë nr. 11-53 me datë 13.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 9 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive PET NET Gjevgjeli.

10. Kërkesë nr. 11-54 me datë 13.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor ne. 4 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ALTRA SAT.

11. Kërkesë 11-55 me datë 14.02.2014 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV-INTERNET eksport – import Kumanovë.

12. Kërkesë 11-56 me datë 14.02.2014 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET Kumanovë dega Likovë.

13. Kërkesë nr. 11-38 me datë 04.02.2014, për plotësimin e pakos së regjistruar seë servisit programor nr. 9 të SHTR operator i rrjetit të komunikacionit publik, Inel Internacional Kavadarci.

14. Kërkesë nr. 11-38 me datë 04.02.2014, për plotësimin e pakos së regjistruar nr. 7 të SHTR operator i rrjetit të komunikacionit publik, Untel Internacional Kavadrci dega Negotinë.

15. Kërkesë nr. 11-39 me datë 04.02.2014, për plotësimin e pakos së regjistruar së servisit programor nr. 6 të SHTR- operator i rrjetit të komunikacionit publik, Inel Internacional Kavadrci dhe Negotinë.

16. Të ndryshme.



Accessibility

Accessibility