Седница бр.1 од 04.01.2013


1-ватa седница на Советот за радиодифузија од 04.01.2013 година ( петок) со почеток во 11:00 часот

                                                                            Дневен ред

1.Усвојување на Записникот од 58-та седница одржана на 07.12.2012 година.

2. Информација за паркирање на службените возила на Советот за радиодифузија со Предлог-Одлука.

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ, Скопје, емитуван на 3 ноември 2012 година.
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО-Скопје, емитуван на 3 ноември 2012 година.

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје емитуван на 3 ноември 2012 година.

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, емитуван на 3 ноември 2012 година.

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитуван на 3 ноември 2012 година.

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје емитуван на 3 ноември 2012 година.

9. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ.
10. Разно

 Accessibility

Accessibility