Седница бр.1 – 04.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги првата седница ја одржа на 04.01.2024 година (четврток) со почеток во 14:05 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 25.12.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 10-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.12.2023 година.
  3. Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.12.2023 година.
  4. Предлог – решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Софтер – систем за електронски регистар на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање  и даватели на услуги, платформа за споделување видеа.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка:  Услуга од приватна агенција за вработување.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility