Седница бр.1 – 05.01.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја одржа на 05.01.2022 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.12.2021 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Универзитетското радио Студент ФМ 92.9 за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје за прекршување на член 143 од ЗАВМУ.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility