Седница бр.1 – 10.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја закажува за 10.01.2019 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 48-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.12.2018 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  4. Предлог-решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување.
  5. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права.
  6. Информација во врска со претставка проследена од Владата на Република Македонија (бр.03-29/1 од 04.01.2019 година).
  7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга од Агенција за привремени вработувања.
  8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: авионски билети.
  9. Предлог-одлука за набавка на услуга од мала вредност: сервисирање на кафемати.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility