image_pdfimage_print

Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më 28 mars e mbajti takimin e parë publik për vitin 2022.

Më shumë informacione për ngjarjen në banerin “Takim publik”

Mbikëqyrje kontrolluese programore kundrejt TV Sitel

image_pdfimage_print

Shkup, 13 maj 2022 – Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese në TV Sitel për të konstatuar nëse transmetuesi ka vepruar sipas vendimit për marrjen e masës vërejtje publike, të dërguar për mos respektim të detyrimit për ndalimin e komunikimeve të fshehta audiovizive komerciale

Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët IP Sistems, Kanal 16 dhe Telenet Kom

image_pdfimage_print

Shkup, 11 maj 2022 – Për obligimet për sipas së cilave operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon e programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët IP Sistems, Kanal 16 dhe Telenet Kom. Me mbikëqyrjen nuk u konstatuan shkelje të dispozitave na LSHMAAV

Shqiptim i masës vërejtje publike për operatorin Skupi Kable

image_pdfimage_print

Shkup, 10 maj 2022.  – Këshilli i Agjencisë në seancën e 17-të e mbajtur më 9 maj 2022, në bazë të konstatieve nga mbikëqyrja e realizuar ku u konstatua mosrespektimi i  obligimit për regjistrimin e serviseve programore të cilin Skupi Kable e ka remetuar për shfrytëzuesit e tijë, mori solli vendim për vërejtje publike dhe për çkyëjen e TV kanaleve diskutabile

LAJMËRIM PUBLIK

image_pdfimage_print

Shkup, 10 maj 2022  – Gjatë ditës së djeshme nga ana e disa mediave ishte shpallur informacion i gabuar se Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele do të mbulojë 50% të kompensimit për televizionet lokale dhe rajonale për vitin 2022

Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Multimedija Netvork L dhe Skupi Kable

image_pdfimage_print

Shkup, 06.05.2022 – Për obligimet për sipas së cilave operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon e programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Multimedija Netvork L nga Gostivari dhe Skupi Kable nga Shkupi

line


Accessibility

Accessibility