Седница бр.1 – 11.01.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја закажува за 11.01.2018 година (четврток), со почеток во 13:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.12.2017 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.10.2017 до 31.12.2017 година.
  3. Предлог-одлука за предвремена целосна отплата на преостанат дел од кредит по Договор за кредит од 2015 година.
  4. Предлог-одлука за набавка на услуга-сервисирање на кафемати во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility