Седница бр. 10 од 24.02.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 10-та седница за 24.02.2014 (Понеделник) со почеток во 10 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 10-та седница за 24.02.2014 (Понеделник) со почеток во 10 часот.

 

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 08-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.02.2014 година.

2. Усвојување на Записникот од 09-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.02.2014 година.

3.Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ БОЕМ ДООЕЛ Кичево, емитувана на 17 февруари 2014 година.

 

4. Барање бр.11-42 од 05.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија и услуги Спејс Тел Нет Скопје с.Кадино.

5. Барање бр.11-60 од 17.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.5 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

6. Барање бр.11-64 од 19.02.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр.10 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.

7. Барање бр.11-65 од 19.02.2014 година, за регистрирање на  пакет програмски сервиси  бр.56  на Македонски Телеком АД Скопје.

8. Извештај од Советување на тема „Заштита на авторското право и сродните права при вршење на дејностите/активностите на кабелската ретрансмисија“, одржана на 13.02.2014 година во Апелационен суд – Битола, подготвен од Слободан Беличански.

9. Разно.            Accessibility

Accessibility