Седница бр.10 – 16.03.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја одржа на 16.03.2022 година (среда) со почеток во 12:15 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.03.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.03.2022 година.
  3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА ДООЕЛ Виница, бр.08-93 од 05.01.2015 година.
  1. Разно.


Accessibility

Accessibility