Седница бр.10 – 20.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува за 20.02.2018 година (вторник), со почеток во 14:30 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.02.2018 година.
  2. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи на радиодифузери.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола на радиодифузер.
  4. Предлог – одлуки за одземање на дозволи на радиодифузери.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility