Седница бр.11 – 06.03.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 11-та седница ја закажува за 06.03.2017 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.03.2017 година.

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување.

3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

4. Разно.Accessibility

Accessibility