Седница бр. 11 – 18.03.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја одржа на 18.03.2022 година (петок) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.03.2022 година.
  2. Нацрт-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година.
  3. Предлог за изрекување мерка на операторот АЛТРА – САТ од Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка на ТВ ДУЕ за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Одржување на софтвер на системот за мониторирање на радио и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility