Седница бр.11 – 21.03.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја одржа на 21.03.2023 година (вторник) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.03.2023 година.
  2. Нацрт-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
  3. Предлози за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.
  4. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување.
  5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО ПРО-ФМ од Гостивар.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Миење на возила.
  7. Информација за плаќање годишна членарина за ЕПРА за 2023 година.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility