Седница бр.11 – 22.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува за 22.02.2018 година (четврток), со почеток во 16:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.02.2018 година.
  2. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи на радиодифузери.
  3. Предлог – одлуки за одземање на дозволи на радиодифузери.
  4. Предлог-заклучок во врска со констатациите од увидот во документите за регистрација на правните лица коишто се основачи на ТВ 24 Вести од Штип.
  5. Предлог-одлука за поведување постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility