Седница бр. 12 од 06.03.2013

 

12-та седница на Советот за радиодифузија од 06.03.2013 година (среда), со почеток во 12,00 часот.

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 12.02.2013 година.

 

2. Нацрт -Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година.

 

3. Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања.

 

4. Разно.Accessibility

Accessibility