Седница бр. 12 од 28.02.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 12-та седница за 28.02.2014 (петок), со почеток во 10:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 12-та седница за 28.02.2014 (петок), со почеток во 10:00 часот

 Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.02.2014 година.

2. Информација во врска со констатираната недозволена медиумска концентрација кај ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, согласно одредбите од Законот за радиодифузната дејност.

3. Информација во врска со известувањето од ТРД Радио Фама ДОО Тетово за соработка со Радио ИРИБ од Иран.

4. Предлог – Пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси.

5. Предлог – Пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

6. Барање бр.11-73 од 25.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.59 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.

7. Разно.

 Accessibility

Accessibility