Седница бр.14 – 04.04.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја одржа на 04.04.2022 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.03.2022 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп, бр.08-141 од 18.03.2019 година.
  3. Информација во врска со Барањето од РА Канал 77, со предлог заклучок.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility