Седница бр.12 – 28.03.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја одржа на 28.03.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.03.2022 година.
  2. Предлог-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година.
  3. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2021-ва година.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility