Седница бр.12 – 28.03.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја одржа на 28.03.2023 година (вторник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.03.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.03.2023 година.
  3. Предлог-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.
  4. Предлог-став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2022 година.
  5. Предлог за поништување на Решение за изрекување мерка јавна опомена.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Средства за хигиена.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility