Seanca nr.12 – 28.03.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 12-të e mbajti me datë 28.03.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 2-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 21.3.2023.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 11-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 21.3.2023.
  3. Propozim-plani vjetor për punë të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2022.
  4. Propozim- qëndrim i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele në lidhje me rezultatin nga revizioni i kryer nga revizori i pavarur për vitin 2022.
  5.  Propozim për anulimin e Vendimit për shqiptimin e masës vërejtje publike
  6. Propozim për dhënien miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – mallra: Mjete për higjienë
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility